2013/12/06

BIDEA EGINEZEN 9. Alea

3 comentarios:

 1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

  ResponderEliminar
 2. Azkenengo Bidea eginez en agertzen dan Ordenantza fiskalei buruzko taula
  ri buruz, hainbat herritarrek egin didaten kontsultaren ondorioz, argitu
  nahiko nuke bertan agertzen diren datuak, barrukaldean egiten diren obrei
  buruzko zergei dagokiola, ez eraikinaren kanpokaldean egiten direnak

  ResponderEliminar
 3. Hobeto ulertzeko, hemen usten dizkizuet ICIO ko zergen gainean dauden
  hobarien zerrenda, egon diren gaizki ulertuak argitzeko asmoarekin

  A) Ehuneko 95 arteko hobaria izango dute interes bereziko edo udal-onurako adierazpena jaso duten eraikuntzek, instalazioek eta obrek. Adierazpen hori lortzeko, horiek guztiek hainbat baldintza bete beharko dituzte kultura, historia, arte edo enpleguaren sustapenaren arloetan. Udalbatza Osoa izango da adierazpena ematen duena, eta kide guztien gehiengo soilak onartua izango da, betiere subjektu pasiboak aldez aurretik hala eskatzen badu. Kontuan hartuko da beti Udalbatza une bakoitzean zer egoera ekonomiko eta finantzariotan dagoen.

  B) Ehuneko 90eko hobaria izango dute birgaitze integratuko obrek, baldin eta Eusko Jaurlaritzak kalifikazio hori eman badie.


  C) Ehuneko 95 arteko hobaria izango du babes publikoko etxebizitzen eraikuntzak.

  D) Se concederá una bonificación del 95 por ciento a los trabajos de construcción, instalación y obras realizados en los caseríos del municipio de Azkoitia y en el resto de edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias u hortícolas., así como los trabajos de construcción de nuevos edificios de caserío y otras edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias u hortícolas. A estos efectos se entenderá por caserío la edificación residencial vinculada a una explotación agrícola, ganadera u hortícola, que cumpla los requisitos establecidos en la legislación de suelo y urbanismo y en la normativa que la desarrolla. En todo caso, para poder gozar de la bonificación regulada en el presente apartado, el titular de la explotación deberá ser agricultor o ganadero profesional y estar de alta en el régimen agrario de la seguridad social (autónomos).

  E) Se concederá una bonificación del 50 por ciento a los trabajos de construcción, instalación y obras realizados en los caseríos del municipio de Azkoitia y en el resto de edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias u hortícolas, así como los trabajos de construcción de nuevos edificios de caserío y y otras edificaciones vinculadas a las explotaciones agropecuarias u hortícolas A estos efectos se entenderá por caserío la edificación residencial vinculada a una explotación agrícola, ganadera u hortícola, que cumpla los requisitos establecidos en la legislación de suelo y urbanismo y en la normativa que la desarrolla .En todo caso, para poder gozar de la bonificación la explotación deberá estar inscrita en el registro oficial de explotaciones agrarias. Se excluyen de este apartado las explotaciones exclusivamente forestalesEhuneko 95eko hobaria izango dute etxebizitza-eraikinetako teilatuak konpontzeko lanek eta eraikin horietako fatxadak birgaitzeko lanek.

  F) Ehuneko 95eko hobaria izango dute denda txikietan egindako obrek, baldin eta denda horiek alde zaharrean kokatuta badaude.

  G) Ehuneko 95eko hobaria izango dute beroa edo eguzki-energia elektrikoa aprobetxatzeko egiten diren eraikuntzek, instalazioek eta obrek. Hobari horiek eskuratzeko, eskumena duten administrazioek homologatutako biltzaileak izan beharko dituzte beroa sortzeko instalazioek.

  H) Ehuneko 95eko hobaria izango dute desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun- eta bizigarritasun-baldintzak hobetzeko egiten diren eraikuntzek, instalazioek eta obrek.

  ResponderEliminar